1. Inici >
  2. Notícies >
  3. Consulta pública prèvia per a l'elaboració i posterior aprovació del Catàleg de Protecció del Patrimoni Cultural

Notícies

Consulta pública prèvia per a l'elaboració i posterior aprovació del Catàleg de Protecció del Patrimoni Cultural

08 abril 2024

De conformitat amb el que disposa l'article 51 del Text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, s'efectua a través del portal web una consulta pública prèvia per espai de vint dies, comptadors des del 9 d'abril de 2024.

Per aquest Ajuntament es planteja la conveniència de promoure l'elaboració i posterior aprovació del Catàleg de Protecció del Patrimoni Cultural:

Tipus: Catàleg de Protecció del Patrimoni Cultural

Sector afectat: sòl rústic i forestal, així com els nuclis de població urbans

Instrument que desenvolupa: NORMES SUBSIDIÀRIES D'ALCALALI.

Motivació: la necessitat de protecció de múltiples i diferents elements, espais i béns immobles compresos a tot el seu territori que no gaudeixen d'algun tipus de protecció específica derivada de l'aplicació de la legislació vigent sobre el patrimoni cultural i que, tanmateix, revesteixen un especial valor cultural i paisatgístic per raó del seu interès local i la seva incidència urbanística i territorial al municipi.

Anunci publicat en seu electrònica