1. Inici >
 2. GOVERN MUNICIPAL >
 3. Corporació municipal

Corporació municipal

COMPOSICIÓ:

Na MARÍA ISABEL MOLINA VICENS

 • Partit: Compromís
 • Càrrec: Alcaldessa
 • Atribucions: Assumeix directament les competències que no han estat objecte de delegació, i especialment: Educació, sanitat, serveis socials i hisenda
 • E.mail: maribel.ajalcalali@gmail.com

 

Na  YOLANDA MOLINA TOLSMA

 • Partit: Compromís
 • Càrrec: Primera Tinent Alcalde
 • Atribucions: Festes, urbanisme, turisme i comerç
 • E.mailyolanda.ajalcalali@gmail.com

 

En  JOSEP JOAN RAMIS FERRER

 • Partit: Compromís
 • Càrrec: Regidor
 • Atribucions: Joventut, polítiques de salut, participació ciutadana, comunicació i transparència

 

En FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER

 • Partit: Compromís
 • Càrrec: Regidor

 

En JOAN ELIES ANDRÉS SERER

 • Partit: Compromís
 • Càrrec: Segon Tinent Alcalde
 • Atribucions: Residents, cultura, esports i patrimoni
 • E.mail: elies.ajalcalali@gmail.com

 

En GUSTAU VICENS MONSERRAT


 

En SALVADOR PONS MESTRE

 • Partit: Partit Popular
 • Càrrec: Regidor


En MARCIAL FERRER RIBES

 • Partit: Partit Popular
 • Càrrec: Regidor

 

En BERNARDO FERRER PASTOR

 • Partit: Som Valencians
 • Càrrec: Regidor

 

Decret d'alcaldia núm. 2019/0187 de delegació d'atribucions en regidors/es.

Decret d'alcaldia núm. 2019/0162 de nombrament tinents alcaldes.

 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONS:

 

El Ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l'alcalde.

Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments, i a l'Assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les atribucions següents:

a. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.

c. L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualsevol d'aquests instruments.

d. L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, la aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes, tot això d'acord amb el que disposa la Llei reguladora de les Hisendes Locals .

f. L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g. L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i. L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost-llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

ñ. Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial.

o. Les altres que expressament li confereixin les lleis.

3. Correspon, igualment, al ple la votació sobre la moció de censura al'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general . 4. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, llevat de les enunciades en l'apartat 2, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, h, i, lyp, i en l'apartat 3 d'aquest article.