1. Inici >
 2. SERVEIS MUNICIPALS >
 3. Biblioteca municipal

Biblioteca municipal

INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació: Carrer Sequeret nº 2 d’Alcalalí

Contacte: biblioteca@alcalali.es / 96.648.20.24

Horari:

 • Dimarts i Dijous de 17:30 a 19:30

INSTAL·LACIONS

La Biblioteca Municipal d’Alcalalí és accessible, es troba enfrent de l'escola i diposa dels següents espais:

 • Sala de consulta i lectura: on podràs llegir i consultar el fons de la biblioteca.

 • Sala d’estudi: on podràs estudiar o fer els deures tranquil·lament i aïllat del trànsit dels usuaris per la Sala de lectura.

 • Sala de referència: on trobaràs diccionaris de llengües, enciclopèdies

 • Sala infantil: amb llibres de coneixement i d’imaginació per al públic infantil en castellà i valencià.

 • Sala d’adults i juvenil: on trobaràs llibres de coneixement i de ficció, així com novel·les en anglés i holandés.

ACTIVITATS

 • Fem deures!

La Biblioteca en el seu horari d’obertura ajudarà a aquells usuaris en els dubtes que puguen tenir amb els deures de l’escola o institut, en la mesura de lo possible.

 • Sessions de contacontes

Periòdicament, realitzarem sessions de contacontes, dirigit al públic d’entre 3 i 99 anys.

 • Tallers de manualitats

Periòdicament realitzarem tallers de manualitats temàtics, per a xiquets i xiquetes a partir de 3 anys.

Per conèixer les dates de les activitats, podeu consultar la web de l’Ajuntament d’Alcalalí així com les seues xarxes socials, a través de les quals anirem informant de la programació d’aquestes activitats i notícies.

SERVEIS QUE OFERIM

 • Servei de consulta i lectura en sala: on podràs fulletjar, llegir i curiosetjar tots els llibres que desitges de la biblioteca.

 • Servei de préstec: podràs prendre en prèstec els llibres de la biblioteca.

 • Caldrà fer-se el carnet de soci de la biblioteca.

 • Accés a la xarxa Wi-fi, gratuitament.

 • Sala d’estudi en el mateix horari d’obertura de la biblioteca.

 • Consulta del fons de la Biblioteca.

 

NORMES PER AL PRÉSTEC DE LLIBRES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

 

Article 1. - Àmbit d'aplicació.

La Biblioteca Pública Municipal de Alcalalí estableix el servei de préstec en llibres en la forma i amb les limitacions previstes en aquest Reglament, el servei està adscrit a la Regidoria de Cultura.


Article 2. - Lectors.

El préstec de llibres es concedirà a totes les persones, que domiciliades a la localitat ofereixin reconeguda solvència, bé personal o per aval, per respondre de les obligacions contretes per l'usuari del servei.

Per requisits de solvència s'entenen els següents sense perjudici dels que es poguessin incorporar:

 • Estar empadronat al municipi.
 • Ser major d'edat o tenir autorització del pare / mare o tutor / tutora

 

Article 3. - Cost del servei.


El servei de préstec de llibres és gratuït.


Article 4. - Drets dels usuaris.

Els beneficiaris del servei tenen dret al préstec de llibres propis de la Biblioteca, amb excepció dels enumerats en l'article 9 º.


Article 5. - Targeta d'usuari.

La Biblioteca proveirà als usuaris d'una targeta (en dos exemplars) la expedició es farà mitjançant els requisits apreciats en l'article segon i que servirà per acreditar en cada cas el dret a obtenir el préstec de llibres.

La sol · licitud de la targeta s'efectuarà mitjançant instància específica de l'Ajuntament.


Article 6. - Validesa de les targetes.

Aquestes targetes tenen la validesa de dos anys i estaran numerades correlativament, en concordança amb un registre que portés la Biblioteca, amb la qual dades següents:

 • Nombre
 • Data d'expedició
 • Nom i domicili de l'usuari i del pare / mare o tutor / tutora és el cas.


Article 7. - Obligacions del Lector

El lector que obté el préstec està obligat a tenir cura del llibre amb tota diligència ja no cedir-lo a una altra persona. Respondrà al seu valor total en cas de deteriorament o pèrdua.


Article 8. - Terminis per a la devolució dels llibres de la Biblioteca

El termini màxim del préstec serà de trenta dies naturals des de la seva retirada, i la no devolució del llibre dins el termini marcat, serà objecte d'una sanció econòmica, consistent en la quantitat de dos euros per cada dia de retard que es farà efectiva contra rebutexpedit per l'Ajuntament. La negativa al seu abonament per part del lector portés amb si la pèrdua de la condició d'usuari del servei durant un termini de cinc anys, responent solidàriament el pare / mare o tutor / tutora en cas d'existir. Cas de no procedir a la devolució l'Ajuntament iniciés les accions legals necessàries perquè la devolució sigui realitzada.


Article 9. - Exclusions.

Queden exclosos del préstec les enciclopèdies i els diccionaris, els llibres de consulta general, com tractats bibliogràfics, catàlegs i, en general, les obres de gran format, les revistes, diaris i els llibres amb enquadernacions riques i de làmines molt nombroses, els quals només es podran consultar a l'Ajuntament dins dels horaris establerts.


Article 10. - Procediment per la petició de llibres.

La persona interessada a fer ús del servei de préstec de llibres de la Biblioteca municipal haurà d'accedir a la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcalalí www.alcalali.es on trobarà el llistat en pdf.dels llibres de què es disposa a la Biblioteca. A la pàgina web també trobarà els models d'instàncies que hauran de servir tant per a la sol · licitud de la Targeta d'Usuari com per a la petició del préstec dels llibres.

Una vegada obtinguda per l'interessat la targeta d'usuari, aquest podrà començar a fer ús del servei presentant la instància de sol · licitud per al préstec de llibres en el Registre General de l'Ajuntament.

Transcorreguts dos dies hàbils des de la presentació de la sol · licitud, l'interessat pot acudir al Registre General de l'Ajuntament per retirar els llibres sol · licitats, començant el còmput dels dies per a la seva devolució, i els llibres ser retornats igualment al Registre General de l'Ajuntament.

Cada usuari no podrà disposar de més de cinc llibres de forma simultània.


Article 11. - Pare / mare o tutor / tutora.

La persona que actuï com el pare / mare o tutor / tutora d'un usuari / a per a l'obtenció de la Targeta de Lector per ser aquest menor d'edat i que per si mateix no reuneixi les condicions de solvència, serà responsable solidari dels actes comesos pel mateix.


Article 12. - Interpretació del reglament i esmena d'incidències.

Es faculta l'Alcalde President per a la interpretació del present reglament i, si escau al Regidor delegat de Cultura per delegació expressa.


Pot descarregar-se les normes punxant aquí.

 

LLISTAT DE LLIBRES


Podeu veure els llibres de què disposa la biblioteca prement als següents enllaços: 

INSTANCIES