1. Inici >
  2. SERVEIS MUNICIPALS >
  3. II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones a Alcalalí

II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones a Alcalalí

II PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES D’ALCALALÍ 2022-2027

L’Ajuntament d’Alcalalí dins dels deures com a entitat pública, té un compromís ferm amb l’erradicació de les discriminacions per raó de gènere, treballant a favor d’accions per a fomentar la igualtat de condicions entre homes i dones.

Aquests compromís es consolidà l’any 2014 amb l’elaboració del I Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones del municipi d’Alcalalí, creat per tal de garantir els drets , la promoció i la igualtat d’oportunitats de les dones, així com reforçar les polítiques publiques mitjançant la perspectiva de gènere.

Per tal de continuar amb el procés d’erradicació de les violències de gènere i assolir el ple compromís amb les polítiques d’igualtat municipals que afavorisquen la reducció de les desigualtats entre homes i dones del municipi d’Alcalalí.

Aquest pla sorgeix de la necessitat de continuar amb les estratègies plantejades en el primer Pla des d’una perspectiva transversal, tenint en compte la realitat actualitzada del municipi mitjançant la realització d’un nou diagnòstic. Es partirà també de l’avaluació del I Pla d’Igualtat d’Alcalalí realitzat l’any 2021.

L’estratègia a dur a terme en els pròxims quatre anys a favor de la igualtat en el municipi d’Alcalalí exigeix determinar un pla d’acció basat en l’observació de la realitat i fonamentat en principis bàsics que guien les accions d’igualtat a dur a terme.

El compromís cap a la igualtat suposa l’acceptació dels següents principis bàsics, que seran la base per a l’articulació de les accions i programes del II Pla i, per tant, li donaran sentit.

Lluita contra les violències masclistes, implicació ciutadana, transversalitat, diversitat i interseccionabilitat i justícia social.

Podeu consultar el II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones d’Alcalalí, Punxant ací

L'elaboració del II Pla d'Igualtat ha estat financiada per la Diputación de Alicante, en el marc de la Convocatòria de'elaboració de plans d'igualdad, anualitat 2022, per import de 2.667,08 euros.

ANTECEDENTS

1.- I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES D'ALCALALÍ

Al llarg de la història les dones i els homes han mantingut relacions desiguals i jerarquitzades, en què el poder s'ha articulat perquè la posició de la dona hagi estat sempre inferior. El sistema patriarcal d'organització social segueix vigent en aspectes tan importants com les tasques domèstiques, la cura dels fills i ancians, les diferències salarials, etc.
Malgrat els avanços aconseguits és de degut compliment per part dels poders públics corregir les desigualtats que les dones segueixen patint hui en dia. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Alcalalí s'aprova l'I Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones per acord plenari el 13 de febrer de 2014. Pot consultar l'acta, en concret el punt 5. - Aprovació del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones d'Alcalalí.

 

Aquest pla pretén contribuir al desenvolupament i aprofundiment de la democràcia en fer efectiu el ple dret de la ciutadania d'Alcalalí.

Aquest pla és un document obert i participatiu, un pla de treball, una eina que vincula a l'ajuntament i pel qual s'adquireix un compromís amb la ciutadania i el desenvolupament amb la igualtat. Assumir, reconèixer i dur a terme els principis plasmats en el pla tenen una importància bàsica, ja que a partir d'ells es podrà assumir un treball integral, coherent, participatiu, democràtic i igualitari.

2.- AVALUACIÓ DEL I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES DE ALCALALÍ

Transcorreguts dos anys des de l'aprovació del Pla, es considera necessària una avaluació intermèdia del mateix que permeti mesurar el grau d'implementació tant des d'un punt de vista quantitatiu com qualitatiu.

A través de l'avaluació, desenvolupada durant els mesos de juny, juliol i setembre de 2016, hem obtingut un major coneixement de les diferències entre homes i dones en espais determinats, obtenint les dades necessàries per analitzar i transformar les desiguladades.

Diputació d'Alacant, a través de l'àrea d'Igualtat, ha subvencionat amb un import de 812,50 € els costos d'avaluació.

Us enllacem el Document d'Avaluació intermèdia del I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones d'Alcalalí.

3.- AVALUACIÓ FINAL DEL I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES DE ALCALALÍ

En el B.O.P d'Alacant núm. 170 de 07/09/2021 es va publicar la concessió de la subvenció a l'Ajuntament d'Alcalalí destinada a l'avaluació final de l'I Pla d'Igualtat entre Dones I Homes D'Alcalalí (2018-2021), amb un import total de 1.724,61 €.

Els objectius específics d'aquest informe són:
- Conéixer el nivell d'execució de les mesures.
- Analitzar el grau de consecució dels objectius.
- Saber en quina mesura s'està avançant cap a la incorporació de la perspectiva
de gènere en totes les polítiques públiques.
- Aportar informació que possibilite conéixer els avanços produïts amb la implantació
del Pla i l'impacte aconseguit.
- Establir recomanacions per al futur.

Podeu consultar l'Avaluació Final del Pla d'Igualtat, punxant ací.

4.- ALCALALÍ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

En el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, l'ajuntament d'Alcalalí ha llançat la campanya de sensibilització #AlcalalíContraLaViolènciaDeGènere i s'ha editat un manual d'ajuda contra la violència de gènere. Podeu descarregar-vos el Manual, punxant aquí:

Peces gràfiques publicades:

  1. Compartir
  2. Denunciar
  3. Dir
  4. Insistir

 

Enrere Endavant