1. Inici >
  2. Notícies >
  3. CAMPANYA BO CONSUM ALCALALI 2023

Notícies

CAMPANYA BO CONSUM ALCALALI 2023

08 mayo 2023

Engeguem la Campanya Bo Consum Alcalalí, anualitat 2023, amb el finançament de la Diputació d'Alacant, per import de 37.766,00 euros

BENEFICIARIS:

Comerços:

Podran adherir-se a aquesta campanya les pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals, persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que, sent persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa de les definides d'acord amb l'Annex I del Reglament (UE) Nº 651/ 2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, tinguin, en tot cas, menys de 50 treballadors i un volum de negoci o xifra de balanç no superior a 10 milions d'euros, que compleixin els requisits següents:

1. Tenir domicili fiscal a Alcalalí i/o establiment obert al públic en aquest municipi.

2. No trobar-se sotmeses a cap de les circumstàncies recollides a l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries - amb l'Agència Tributària, - amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) - i amb l'Ajuntament d'Alcalalí, a data de presentació de l'adhesió a la campanya.

3. Estar d'alta al Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors autònoms (RETA) o mútua professional corresponent en cas de persones físiques, o en què correspongui en cas de persones jurídiques, així com a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i al Cens d'empresaris, professionals i retenidors, ia l'epígraf de l'IAE d'aquest municipi, en cas de tenir obligació legal d'estar d'alta, a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.

4. Que estigui inclosa la seva activitat als codis d'activitat econòmica expressats a l'annex IV.

Ciutadania: Seran beneficiaris d'aquesta campanya les persones que compleixin els requisits següents:

1. Estar empadronat a Alcalalí a data 31 de desembre de 2022.

2. Ser major de 18 anys el 31 de desembre de 2022.

3. Estar en possessió de document nacional didentitat en vigor (DNI o NIE). No es reconeixerà com a beneficiari si es detecta falsedat, omissió o ocultació de documentació sol·licitada.

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A L'ADHESIÓ A LA CAMPANYA PER PART D'AUTÒNOM/A, MICROEMPRESA O PIME:

Les sol·licituds d'adhesió a la campanya es podran presentar des de l'endemà de la publicació de la present al BOP d'Alacant fins al 14 de juny del 2023, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcalalí. El formulari de sol·licitud (Annex I) es podrà descarregar del web municipal www.alcalali.es ia la seu electrònica https://alcalali.sedelectronica.es.

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS BO CONSUM PER PART DELS VEÏNS I VEÏNES:

La sol·licitud dels Bo Consum per part dels veïns/es podrà realitzar-se en dos períodes:

- Primer període: del 19 de juny al 31 dagost de 2023.

- Segon període: del 10 de setembre al 30 de novembre del 2023.

Podran sol·licitar-se fins a un màxim de 5 bons consum per ciutadà/ana, per valor de 10,00 euros cadascun, des del 19 de juny al 30 de novembre.

Si durant el primer període (del 19 de juny al 31 d'agost) s'han sol·licitat 5 bons consum, i han estat justificats correctament, es podran sol·licitar 5 bons més durant el segon període de vigència de la campanya, és a dir del 10 de setembre, al 30 de novembre del 2023.

Els veïns/es d'Alcalalí, interessats/des en ser beneficiaris dels bons consum, els podran sol·licitar i recollir a l'ajuntament des del 19 de juny al 30 de novembre, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Has de sol3licitar-los cumplimentant l'Annex II i l'Annex III.

MÉS INFORMACIÓ:

Bases i convocatòria "Campanya Bo Consumo Alcalalí, anualitat 2023

Extracte publicat en BOP Alacant nº 88 de 9 de maig de 2023

Annex I.- Sol·licitud adhesió comerços i/o establiments

Annex II.- Sol·licitud interessats/des

Annex III.- Manteniment de tercers

Annex IV.- Llistat IAE