1. Inici >
  2. Notícies >
  3. AJUDES PER A MINIMITZAR L’IMPACTE L’ECONÒMIC QUE EL COVID- 19 ESTÀ SUPOSANT A PYMES, MICROPYMES, MENUTS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS D’ALCALALÍ. ANUALITAT 2022

Notícies

AJUDES PER A MINIMITZAR L’IMPACTE L’ECONÒMIC QUE EL COVID- 19 ESTÀ SUPOSANT A PYMES, MICROPYMES, MENUTS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS D’ALCALALÍ. ANUALITAT 2022

27 julio 2022

Publicades en BOP Alacant nº 141, de 27 de juliol de 2022, la convocatòria i bases de ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic que el COVID 19 està suposant a pimes, micropimes, autònoms i professionals d'Alcalalí.

BENEFICIARIS:

Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent persona autònoma, microempresa o menuda empresa de les definides per l’Annex 1 del Reglament UE nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, reunisquen els següents requisits:

1.1.- Haver reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l'ajuda, que han d'estar compresos entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, i que esta reducció d’ingressos siga igual o inferior al promedi mensual facturat en 2019.

1.2.- Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament d'Alcalalí a data 31 de desembre de 2021.

1.3.- Tindre el domicili fiscal en Alcalalí.

1.4.- Que no es trobe incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

IMPORT DE LES AJUDES.

La quantia de l’ajuda ascendirà a 3.000 euros per beneficiari.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

La sol·licitud es presentarà telemàticament en la seu electrònica de l’ajuntament https://alcalali.sedelectronica.es/ o puntxant en este enllaç https://acortar.link/EQArrC, els següents 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el BOP.

El termini de presentació de la sol·licitud finalitzará el 18 d'agost de 2022.

Informació d'interés:

Convocatòria i bases ajudes COVID'19

Relació d’impressos a presentar:

Imprès I: Sol·licitud

Imprès II: Model de domiciliació bancaria

Imprès III: Acreditació de representació

Imprès IV: Declaració de minimis

Imprès V: Declaració responsable del volumen d’ingressos

Imprès VI: Declaració responsable compliment requisits i obligacions.

Imprès VII: Compte justificatiu