1. Inici >
  2. Notícies >
  3. CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A la REPLANTACIÓ DE PARCEL·LES AFECTADES PER XYLELLA

Notícies

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A la REPLANTACIÓ DE PARCEL·LES AFECTADES PER XYLELLA

03 diciembre 2021

S'ha publicat en el DOGVA núm. 9229 de 03/12/2021 la convocatòria per a l'exercici 2022 de les ajudes de minimis destinades a la replantació de parcel·les frutícoles el cultiu de les quals haja sigut destruït a conseqüència de les mesures contra la propagació de la Xylella fastidiosa.

La sol·licitud d'aquestes ajudes podrà realitzar-se des del dia 2 fins al 31 de gener de 2022, a través del model normalitzat publicat en la Guia PROP de la Generalitat (http://www.gva.es/proc22032).

Les sol·licituds poden presentar-se telemàticament o en els termes establits en el art 16 p4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre.

La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:

a) Nom, cognoms o raó social, DNI/NIF del sol·licitant, la referència SIGPAC dels recintes agrícoles a considerar, l'espècie fruitera existent, croquis de la superfície sobre la qual es pretén actuar, indicant numèricament la seua extensió, i la nova espècie vegetal a implantar.

b) Quan la inversió es vaja a realitzar en terrenys que no siguen propietat exclusiva del sol·licitant, en l'expedient ha de figurar el consentiment exprés per a la seua realització, per part de la totalitat de propietaris.

b) Quan la inversió es vaja a realitzar en terrenys que no siguen propietat exclusiva del sol·licitant, en l'expedient ha de figurar el consentiment exprés per a la seua realització, per part de la totalitat de propietaris.

c) L'acreditació de la titularitat de l'explotació es realitzarà en funció del règim de tinença.

d) Compromís del sol·licitant de destinar l'import de l'ajuda a cumplir la finalitat per la qual s'ha concedit l'ajuda.

e) Aportació de l'imprés de domiciliació bancària, debidamente cumplimentat i signat.

Recordem a tots els interessats a sol·licitar les ajudes que la Conselleria d'Agricultura ha designat un assessor, que els atendrà en les dependències municipals prèvia concertació de cita, per a qualsevol ajuda que necessiten en la tramitació dels expedients.