1. Inici >
  2. Notícies >
  3. ANUNCI D´ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU

Notícies

ANUNCI D´ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU

29 junio 2020

Publicat al BOP de Alacant Nº 113 de 16/06/2020, l'annunci d'elecció del Jutge de Pau.

BAN DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Maria Isabel Molina Vicens, Alcaldessa d'aquest Ajuntament, faig saber:

Que està previst que en el mes de setembre de 2020 queden vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut d'aquest municipi.

Que correspon al Ple de l'Ajuntament elegir les persones per a ser nomenades Jutge de Pau, titular i substitut d'aquest Municipi, de conformitat al que disposen els articles 101 i 102 de laLlei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7de juny, dels Jutges de Pau.

Que s'obri un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguen interessades, i reunisquen les condicions legals ho sol·liciten per escrit dirigit a aquesta Alcaldia. Termini que començarà a comptar el dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Provincia d'Alacant

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El model d'instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació on podran ser presentades dins del termini establit.

Que en la Secretaria de l'Ajuntament pot ser examinat l'expedient i recaptar la informació que es precise quant a requisits, durada del càrrec, remuneració, etc. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, d'acord amb el que es preveu en l'article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i l'article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Paz, comunicant l'Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.

El que es publica per a general coneixement.