1. Inici >
 2. Notícies >
 3. SUBVENCIONS A PERSONES QUE ES TROBEN SENSE RECURSOS ECONÒMICS COM CONSEQÜÈNCIA DE L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA COVID-19

Notícies

SUBVENCIONS A PERSONES QUE ES TROBEN SENSE RECURSOS ECONÒMICS COM CONSEQÜÈNCIA DE L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA COVID-19

02 abril 2020

La Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta com a conseqüència de la crisi ocasionada per l'COVID-19 ha aprovat una: LÍNIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PERSONES I / O FAMÍLIES QUE ES TROBEN SENSE RECURSOS ECONÒMICS SUFICIENTS COM CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SANITÀRIA COVID-19

OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS

L'objecte de la concessió d'aquestes subvencions és atendre les situacions de necessitat sobrevinguda per a aquelles persones i / o unitats familiars que davant el greu i imminent risc col·lectiu d'emergència sanitària, queda alterada substancialment les seues condicions de vida, en particular, aquelles que han de veure amb la insolvència per mitjans propis de la provisió d'aliments, altres productes de primera necessitat, subministraments bàsics, lloguers i altres despeses de primera necessitat.


CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA TOTAL MÀXIMA.

Es va aprovar un crèdit inicial de 40.000 € ampliable en funció dels recursos que provinguin d'altres administracions.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

A causa de la situació d'alarma, i amb l'objectiu de flexibilitzar els procediments per atendre amb la major premura possible qualsevol situació de necessitat, les presents ajudes es poden sol·licitar:

 • VIA TELEFÒNICA: Trucant a el telèfon 96 5587667.
 • VIA ELECTRÒNICA: Enviant un correu electrònic a l'adreça que li facilités la treballadora social, previ contacte.
 • A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA: https://massma.sedelectronica.es.


Si la sol·licitud s'ha fet a través de via telefònica o per correu electrònic, una vegada que finalitzi l'estat d'alarma, el beneficiari haurà de presentar presencialment o mitjançant la seu electrònica la sol·licitud degudament subscrita.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

La concessió de les ajudes serà en règim de concessió directa de conformitat amb l'art. 22. C) de la LGS, entenent que la situació d'emergència social derivada de crisi sanitària COVID-19 compleix el requisit de ser excepcional, i que pel seu caràcter d'emergència social queda acreditada la seva dificultat per a un procediment de concessió ordinària amb la seua convocatòria pública.

REQUISITS PER A SER BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ I FORMA D'ACREDITAR-LOS

Els requisits per obtenir la condició de beneficiaris seran els següents:

1.- Tindrà la consideració de beneficiari d'aquesta subvenció tota persona física i / o unitat de convivència que es trobi en situació de greu exclusió per a la provisió per mitjans propis, de productes i béns de primera necessitat.

2.- Que disposi de l'informe tècnic en el qual es determini la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda i es faci constar que s'han esgotat o no existeixen tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat.

3.- L'acreditació de l'acompliment dels requisits assenyalats s'efectuarà, mitjançant els documents mínims que, si s'escau es determinin per l'òrgan instructor de la situació d'urgència i atenent a les circumstàncies extraordinàries actuals.

DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DE LES SUBVENCIONS A CONCEDIR

L'import de l'ajut, queda determinat de la següent manera

 • Una persona: 470 € a l'mes
 • Més d'una persona (no menors): 510 € a l'mes
 • Famílies composta fins a 2 menors: 550 € a l'mes
 • Famílies amb 3 o més menors: 630 € a l'mes

 

L'import de l'ajut en espècie mitjançant vals, queda determinat de la següent manera:

 • Una persona: 120 € al mes
 • Més d'una persona (no menors): 160 € al mes
 • Famílies composta fins a 2 menors: 200 € al mes
 • Famílies amb 3 o més menors: 280 € al mes
 • Si hi ha nadons que necessiten bolquers: sumar 20 €

 

CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

La resolució positiva de concessió de la subvenció de fer menció expressa a el tipus de concessió i del seu import.


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

El beneficiari haurà de justificar degudament les despeses efectuades amb els documents justificatius que corresponguin, en tot cas abans de 31 de desembre de 2020, podent donar lloc la no justificació a el reintegrament de les quantitats degudament percebudes, tot això de conformitat amb els articles 30 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En cas de subvencions en espècie mitjançant vals, a l'ésser una subvenció en espècie, no procedeix justificació per part de beneficiari.


Els import màxims ressenyats no poden ser incrementats amb ajudes en espècie mitjançant vals, si bé aquells beneficiaris de vals podran sol·licitar subvenció fins al màxim establert en el paràgraf anterior per a les despeses objecte de subvenció.

Els pagaments de les presents ajudes es faran efectius anticipadament mitjançant vals si és el cas, mitjançant transferència bancària als beneficiaris, podent i de manera excepcional prèvia autorització de l'beneficiari pagar directament mitjançant transferència bancària als proveïdors de les despeses subvencionables, excepte en comerços per a la adquisició de productes alimentaris, com ara supermercats o botigues d'alimentació. La concessió d'aquests ajuts són incompatibles amb la concessió de prestacions econòmiques individualitzades (PEIS), que es tramiten de manera ordinària al llarg de l'any.