1. Inici >
  2. Notícies >
  3. BASES ADJUDICACIÓ QUIOSC PISCINA MUNICIPAL

Notícies

BASES ADJUDICACIÓ QUIOSC PISCINA MUNICIPAL

31 mayo 2019

Per Resolució de l'alcaldia d'aquest ajuntament de data 28 de maig de 2019 es van aprovar les bases per a l'adjudicació del Quiosc de la piscina municipal, la qual s'obrirà del 21 de juny al 7 de setembre de 2019, en horari de 12 a 20 hores.

BASES ADJUDICACIÓ DEL QUIOSC DE LA PISCINA MUNICIPAL D'ALCALALÍ

1. OBJECTE: Adjudicació del quiosc de la piscina municipal d'Alcalalí.

2. PERÍODE DE DURADA I EXTINCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ.

La durada màxima de les autoritzacions regulades en aquesta convocatòria coincidirà amb el període d'obertura de la Piscina Municipal. L'extinció de l'autorització es realitzarà un cop es produeixi el tancament de la Piscina municipal o per les causes següents:

-Incompliment de les obligacions de l'adjudicatari: horaris, impagament de l'Aval.

-No desenvolupar l'activitat de venda durant més d'1 setmanes.

- Renúncia de l'adjudicatari.

-Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a tercers.

3. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE L'ADJUDICATARI/A.

A. Ser resident al municipi d'Alcalalí a 31 de març de 2019: 10 punts.

B. Experiència professional en el sector de l'hostaleria: 0,5 punts per mes treballat, màxim 5 punts.

C. FORMACIÓ: curs manipulació d'aliments: 10 puntos.

D. Memòria de l'activitat a desenvolupar: màxim 10 punts.

E. Idees i innovacions per a la dinamització del Quiosc de la piscina municipal: 5 punts.

F. IDIOMES: 0,4 punts per curs superat fins a un màxim de 5 punts.

G. Pauta de Venda: Compromís de venda de productes autòctons: 5 punts.

H. Acció positiva en favor de la dona: Per ser víctima de violència de gènere o domèstica acreditada mitjançant resolució judicial o informe de serveis socials públics: 10 punts.

I. Proposta d'obertura del Quiosc un cop es tanque la piscina (a partir 7 de setembre: 1 punt per mes fins a un màxim de 10 punts.)

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

S'obri el termini per presentar les instàncies per a sol·licitar ser adjudicatari del Quiosc de la piscina municipal d'Alcalalí fins al dia 12 de juny de el 2019.


5. FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

En el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament situat en Carrer Major, 10 en horari de 9:00 a 14:00 hores.


6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

- Còpia D.N.I

- Justificant de residència.

- Vida Laboral, nòmines, contractes, certificat empersa, ...

-La documentació requerida en l'apartat de criteris per a la selecció del adjudicatari.

- Memòria explicativa del tipus / producte de venda, instal·lacions i millora del lloc que es pretén realitzar.

- Compromís de donar-se d'alta en el moment de l'adjudicació de l'autorització en l'IAE i en el règim de Seguretat Social que correspongui en funció de la condició d'assalariats o treballadors per compte propi que ostentin.

- En cas de contractació de personal, donar d'alta a la seguretat social segons la legislació vigent.


7. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

a) Explotar la instal·lació segons la seva naturalesa, posant en funcionament local i instal·lacions. L'horari d'obertura del quiosc serà coincident amb el d'obertura de la piscina municipal, tots els dies de la setmana, inclosos diumenges i festius de les dates señaladas. Qualsevol modificació de l'horari ha de ser autoritzada per l'Ajuntament.

b) Són de compte del contractista totes les despeses que origini el quiosc municipal, a excepció dels subministraments d'aigua i electricitat, que s'entenen compresos en el preu del mateix.

c) Els articles de consum que s'expendan seran adquirits per compte i responsabilitat del contractista, servint-se amb òptima qualitat per al consumo.Queda prohibida la venda d'ampolles o envasos de vidre i l'ús de gots o en general estris de vidre.

d) Durant l'horari d'obertura de la piscina municipal s'encarregarà de la recaptació de les entrades de la piscina municipal, havent de presentar el justificant de recaptació a l'Ajuntament, amb la periodicitat que s'indiqui pels serveis municipals.

e) El contractista serà responsable de la neteja diària dels vestidors de la piscina municipal, adquirint a tal fi els productes de neteja necessaris per a l'òptim estat d'higiene de la instal·lació dels vestidors de la piscina municipal.

f) Buidar papereres de tot el recinte poliesportiu, incloses les de la piscina.

8. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies es crearà una Comissió de Valoració composta per: L'Alcaldessa de l'Ajuntament, o regidor en qui delegue. El Secretari-Interventor de l'Ajuntament d'Alcalalí o funcionari en qui delegue. L'Agent de Desenvolupament Local. En el termini màxim de cinc dies es procedirà a la valoració de les sol·licituds presentades.

9. ADJUDICACIÓ

L'adjudicatari serà la persona que obtinga la puntuació més alta en l'apartat de criteris per a la selecció. Únicament es puntuarà la documentació requerida en l'apartat criteris per a la selecció de l'adjudicatari.

La no presentació de l'esmentada documentació suposarà un valor de 0 punts. En el supòsit d'empat tindrà prioritat el sol·licitant que acredite formació específica mitjançant l'assistència a cursos o jornades relatives al desenvolupament de l'activitat comercial o hostalera, o a la defensa i protecció dels drets dels consumidors en què hagen participat.

L'adjudicatari a l'inici de l'activitat adaptarà el local a les exigències de la legislació vigent, prèvia autorització per escrit de l'Administració. Així mateix haurà de presentar una fiança de 150,00 €.

Les MILLORES ofertes pel adjudicatari/a i autoritzades per l'administració, quedaran en benefici de la propietat a la finalització del servei.

OBRES O REFORMES a realitzar per l'adjudicatari:

-La administració podrà sol·licitar fiança per les obres a realitzar.

-Les reformes podran quedar en benefici de la propietat al finalitzar el servei, o deixar en estat inicial el lloc adjudicat.

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals dels sol·licitants seran emmagatzemades en el fitxer temporal del Departament de Mercats amb les finalitats pròpies d'adjudicació de llocs vacants en el mercat Municipal. Les seves dades personals juntament amb el lloc atorgat podran aparèixer publicats a la pàgina web municipal amb la finalitat de donar publicitat al procediment. Té la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en relació amb les seves dades personals, dirigint-se a aquest Ajuntament: carrer Major nº 10 d'Alcalalí.

(*) Les bases han estat publicades al taules d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament d'Alcalalí https://alcalali.sedelectronica.es/info.2