1. Inici >
  2. PGOU PROVISIONAL >
  3. PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA (VERSIÓ 2018)

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA (VERSIÓ 2018)

APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE ALCALALÍ.

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el passat dia 25 de gener de 2018, va acordar per unanimitat de tots els seus membres el següent acord, que diu literalment el següent:

"2.- SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PGOU D'ACORD AMB L’ART. 49.1 i) DE LA LOTUP.

S'adona del PGOU d'Alcalalí de data Gener de 2018, redactat per “I. A. Estudi d'Arquitectura S.L.P.” amb la incorporació de les determinacions finals emeses en la Memòria Ambiental del Pla General d'Alcalalí de data 30/04/2015.

Vist que d'acord amb l'article 49.1i) de la LOTUP, si fos necessària, conforme als criteris establerts en la present llei en els supòsits en què s'introduïsquen modificacions en el document de pla o programa, es durà a terme una fase d'informació al públic.

De conformitat amb en l'article  22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Sotmetre a informació pública el PGOU d'Alcalalí. A aquest efecte es publicarà un anunci en el “Diari Oficial de la Comunitat Valenciana”, en un diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat, en el tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal, significant que durant el termini de seixanta-cinc dies hàbils, el document diligenciat i complet estarà dipositat a l'Ajuntament d'Alcalalí, amb adreça en C/ Major, número 10, en horari de nou a catorze hores.

Així mateix la documentació podrà consultar-se a la pàgina web www.alcalali.es.

Durant aquest termini qualsevol persona física o jurídica, així com les seves associacions, organitzacions i grups, constituïts conformement a la normativa que li siga aplicable,  podrà formular quantes al·legacions, observacions o suggeriments estimen oportunes, que seran tingudes degudament en compte i contestades.

SEGON: Contra el present acord, com a acte de tràmit que no posa fi a la via administrativa, no pot interposar-se recurs algun; sense perjudici que puga recórrer-se contra l'acord que posi fi al procediment."


Directrius definitories de l'Estratègia d'Evolució i Ocupació del Territori

Directrius definitories de l'Estratègia d'Evolució i Ocupació del Territori


Normes urbanístiques

Normes Urbanístiques

Fitxes

Fitxes de zones

Plànols d'ordenació

Plànols d'ordenació estructural

OE1- Classificació Aprovació provisional

OE2- Calificació Aprovació provisional

OE3- Comunicacions i dotacions

OE4- Delimitació Sectors, Unidatats d'Execució i Àreas de Repart

OE5- Núclis de vivendes per a expedient de minimització d'impactes

Plànols d'ordenació detallada

OP1- Calificació

OP2- Alineacions i rasants

OP3- Red secundària

OP4- Delimitació Sectors, Unitats d'Execució i Àrees de Repart

Catàleg de béns i espais protegits

Volum I

Volum II

 

DOGV nº 8251, de 9 de març: Informació pública del Pla General d'Ordenació Urbana.

Alcalalí, a gener de 2018.